korean

การเดินทางจากสนามบินอินชอนเข้าเมืองโซล

สนามบินอินชอน (Incheon International Airport) เป็นสนามบินนานาชาติหลักของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงโซลไปประมาณ 60 กิโลเมตร การเดินทางจากสนามบินอินชอนเข้าเมืองโซลนั้น มีให้เลือกหลายวิธี ดังนี้ รถไฟด่วน AREX รถไฟด่วน AREX (Airport Railroad Express) เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเดินทางจากสนามบินอินชอนเข้าเมืองโซล ใช้เวลาเพียง…