**คำอธิบาย .gzip: การบีบอัดแบบที่มีประสิทธิภาพ**

เมื่อเราพูดถึงไฟล์ที่ถูกบีบอัด เราอาจคิดว่ามันคือ .zip หรือ .rar เป็นต้น แต่คำว่า .gzip นั้นอาจเป็นคำที่ไม่ค่อยเห็นในการสนทนาประจำวัน แต่มันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการบีบอัดไฟล์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกของการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีข้อมูล ในบทความนี้ เราจะสำรวจถึง .gzip คืออะไร และว่าทำไมมันมีความสำคัญอย่างมากในการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

**ความหมายของ .gzip**

.gzip เป็นสกุลไฟล์ที่ใช้ในการบีบอัดข้อมูลด้วยอัลกอริทึมที่มีชื่อว่า DEFLATE โดยมีส่วนที่ถูกบีบอัดเก็บไว้ในไฟล์ที่มีนามสกุล .gz ซึ่งจะทำให้ขนาดของไฟล์ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ การบีบอัดด้วย DEFLATE จะใช้วิธีการลดขนาดข้อมูลโดยการลบข้อมูลที่ซ้ำกัน และใช้วิธีการบีบอัดแบบ Huffman coding สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อลดขนาดไฟล์อีกเล็กน้อย

**ความสำคัญของ .gzip**

1. **การลดขนาดข้อมูล**: การใช้ .gzip เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดขนาดของไฟล์ เนื่องจากมันสามารถบีบอัดข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายได้มากขึ้น

2. **ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล**: การใช้ .gzip สามารถช่วยลดเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย เนื่องจากขนาดของไฟล์ที่ลดลงจะทำให้การโอนข้อมูลเร็วขึ้น

3. **การใช้งานในเว็บ**: .gzip เป็นเทคนิคที่ได้รับการนำมาใช้ในการบีบอัดไฟล์ที่ถูกส่งกลับไปยังเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งช่วยลดเวลาในการโหลดเว็บไซต์และประหยัดแบนด์วิดท์ของเซิร์ฟเวอร์

4. **การสำรองข้อมูล**: .gzip ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสำรองข้อมูล เนื่องจากมันช่วยลดขนาดของไฟล์ที่จะถูกบันทึกไว้ ทำให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. **มาตรฐานในอุตสาหกรรมเครือข่าย**: .gzip เป็นหนึ่งในมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเครือข่าย เช่นการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและการส่งข้อมูลผ่านอีเมล

**สรุป**

.gzip เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างมากในการจัดเก็บ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในโลกดิจิทัล เนื่องจากมันช่วยลดขนาดของไฟล์อย่างมีป

ระสิทธิภาพ ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลเร็วขึ้น ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ และลดการใช้งานแบนด์วิดท์ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญต่อการทำงานและการใช้งานในโลกของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต

 

How to create gzip file with Mac OS

  1. Open Terminal
  2. Type “gzip” and Space
  3. Drag File you want zip from finder to terminal
  4. Press Enter
  5. Wait a few second for file to complete compress

 

By Tee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *