Internet

เว็บโฮสติ้งคืออะไร

เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) เป็นการเช่าพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เพื่อใช้เก็บข้อมูลเว็บเพจ (เนื้อหา, รูปภาพ, ข้อมูลต่างๆ) ของเว็บไซต์ของเรา เราสามารถเปรียบเทียบเว็บโฮสติ้งเหมือนกับการเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า หรือเช่าอาคารพาณิชย์ไว้เพื่อเปิดร้านของเรา การเลือกเว็บโฮสติ้งต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง การเลือกเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำเว็บโฮสติ้งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องหนึ่ง นอกจากเรื่องราคาที่จำเป็นต้องคำนึงถีงแล้ว ยังมีประเด็นอื่นๆที่ต้องคิดเื่พื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับเว็บไซต์ของ เรา เช่น เสถียรภาพ…