เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) เป็นการเช่าพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เพื่อใช้เก็บข้อมูลเว็บเพจ (เนื้อหา, รูปภาพ, ข้อมูลต่างๆ) ของเว็บไซต์ของเรา เราสามารถเปรียบเทียบเว็บโฮสติ้งเหมือนกับการเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า หรือเช่าอาคารพาณิชย์ไว้เพื่อเปิดร้านของเรา

การเลือกเว็บโฮสติ้งต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง

การเลือกเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำเว็บโฮสติ้งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องหนึ่ง นอกจากเรื่องราคาที่จำเป็นต้องคำนึงถีงแล้ว ยังมีประเด็นอื่นๆที่ต้องคิดเื่พื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับเว็บไซต์ของ เรา เช่น

เสถียรภาพ และความเชื่อถือได้ของเซิร์ฟเวอร์ (Server Stability and Reliability) หากเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้นั้นเสีย หรือมีเหตุที่ทำให้ใช้การไม่ได้บ่อยๆแล้ว ก็จะทำให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไม่สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจแล้ว ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของธุรกิจของเราจะแย่ไปด้วย

การวัดเสถียรภาพ หรือความเชื่อถือได้ของเซิร์ฟเวอร์นั้น จะวัดในรูปแบบของช่วงเวลาที่เซร์ฟเวอร์สามารถให้บริการได้ (Up Time) ซึ่งจะมีหน่วยวัดเป็นเปอร์เซนต์ เช่น Up Time = 99% หมายความว่า ใน 100 วัน เซิร์ฟเวอร์จะเสียได้สูงสุดเพียง 1 วัน ตัวเลขเปอร์เซนต์นี้ ปกติจะได้จากสถิติการเสียที่ผ่านมาในอดีตของเซิร์ฟเวอร์ ในปัจจุบัน มีการรับประกัน Up Time ถีง 99.9% หมายความว่า ในช่วงเวลา 1000 วัน เซิร์ฟเวอร์จะเสียได้เพียง 1 วัน

เสถียรภาพ และความเร็วของเครือข่ายข้อมูล (Network Stability and Network Bandwidth) เครือข่ายข้อมูลเปรียบเหมือนถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของเราไปยัง เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายเสียบ่อยๆ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตก็ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ ความเร็วของเครือข่ายก็เปรียบเทียบได้กับควาามกว้างของถนน ถ้าความเร็วของเครือข่ายข้อมูลยิ่งสูง จำนวนข้อมูลที่ผ่านได้ก็จะยิ่งมากขึ้น ก็เหมือนกับการมีถนนกว้างขึ้น รถก็จะแล่นผ่านได้มากขึ้น หากความเร็วของเครือข่ายข้อมูลที่ใช้น้อย ผู้ชมเว็บก็จะเข้าชมเว็บเพจของเราได้ช้า อาจจะทำให้เกิดการเบื่อหน่ายในการรอข้อมูล และเลิกเข้าชมเว็บของเราไปในที่สุด

By Tee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *